טיפים בנושא תזרים מזומנים

20
יוני
2015
Posted by: miles  /   Category: ליווי פיננסי ממוקד   /   אין תגובות

ניהול תזרים מזומנים – יש לנהל תזרים מזומנים חזוי לטווח הקצר ולטווח הארוך. תזרים המזומנים הינו כל תנועת המזומנים בעסק, כולל תשלומים, תקבולים ומע”מ בסיווג של זמן התשלום או התקבול. ניהול תזרים המזומנים הוא בעל חשיבות מכרעת בהתנהלותו של עסק ומאפשר קבלת תמונה טובה לגבי מצבו של העסק.

דוח תזרים המזומנים – ניהול תזרים המזומנים מתבצע באמצעות דוח תזרים המזומנים המהווה כלי ניהולי באמצעותו ניתן לבצע תכנון מושכל ונכון של תזרים המזומנים ובהתאם לוודא שהעסק לא ייקלע לקשיי מימון – באמצעות תכנון עסקאות, אשראי וכדומה. דוח תזרים המזומנים כולל את כלל התקבולים והתשלומים הידועים והחזויים, לרבות תקבולים ותשלומים שמועדם עבר אך לא נפרעו או התקבלו בפועל.

יתרונות בניהול תזרים מזומנים – מאפשר לנהל מראש את מצב המזומנים למועדים מסוימים (למשל הערכות למימון ואשראי שתמנע תקלות כדוגמת אי כיבוד תשלומים ע"י הבנק); התנהלות בטוחה מול הבנק; התראה מוקדמת לגבי חריגה צפויה ממסגרת אשראי; קבלת החלטה מושכלת לגבי מסגרות אשראי נדרשות; מאפשר לבעל העסק שליטה ובקרה על תזרים המזומנים; מאפשר קביעת סדרי עדיפויות בניצול עודפי המזומנים; מספק מידע חשוב לצורך קבלת החלטות בנושאי מכירות, גביה, אשראי ספקים ולקוחות וכו´.

היחסים עם הבנק – הבנק מהווה מרכיב חשוב בניהול תזרים המזומנים של כל עסק. מומלץ לשתף את הבנקאי בתכנון התזרים מזומנים העתידי של העסק ובתוך כך להציג בפניו את נקודות החולשה והחוזקה בתזרים. כמו כן, מומלץ לתאם עם הבנקאי מראש פעולות כדוגמת מסגרות אשראי והלוואות בהתאם לתכנון תזרים המזומנים העתידי.

ניהול תשלומים – לאופן ניהול התשלומים בעסק השפעה משמעותית על תזרים המזומנים של העסק. על מנת להקל על ניהול התשלומים יש לבצע את התשלומים במועד אחד (או שניים כאשר מדובר בעסק שלו תשלומים רבים) אשר נקבע מראש ולא משתנה (למשל כל התשלומים בכל חודש יבוצעו ב-30 לחודש). הדבר מקל על ניהול תזרים המזומנים החזוי לטווח הקצר ומונע התעסקות מיותרת עם ביצוע התשלומים ועם הבנקים במהלך החודש ומרכז התעסקות זו בסמוך למועדי התשלום.

הקבלה בין תקבולים לתשלומים – יש לבצע, עד כמה שניתן, הקבלה בין התשלומים לספקים לבין התקבולים שצפויים ממימוש ומכירת הסחורה שנרכשה מאותם ספקים. הדבר מונע היווצרותם של עלויות מימון מיותרות כתוצאה מניצול אשראי בנקאי לצורך גישור על הפערים בין התשלומים לתקבולים.

קווה לטוב וצפה לרע – יש לבסס תחזיות של הכנסה על ניסיון או הערכה פסימית, כך ניתן יהיה להיערך למצב הגרוע ביותר. בשוק לא יציב ובייחוד בעולם העסקים היערכות לתסריט הגרוע ביותר אינה עניין תיאורטי אלא כלי שהוכיח עצמו – על פי הסטטיסטיקות – לא פעם.

בלתי צפוי – בתכנון תזרים המזומנים של העסק יש להגדיר סכום חודשי קבוע כתוצאה מהוצאות בלתי צפויות (בצ"מ) – סכום זה יהווה את רזרבת החירום של העסק למקרים בהם נדרש תשלום מיידי גם אם לא תוקצב מראש.

מועדי תקבולים ופירעון תשלומים – בהכנת תזרים מזומנים חזוי תמיד יש להניח שהתשלומים יפרעו במועדם ואילו התקבולים לא יתקבלו במועד. יש להיערך מראש לאפשרות זו ולהזין בהתאם את נתוני תזרים המזומנים.

על תזרים המזומנים החזוי של העסק לכלול את כל ההוצאות התזרימיות הקבועות: שכר עבודה, ריטיינרים קבועים, דמי ניהול, מע"מ, מס הכנסה, ביטוח לאומי, מיסים עירוניים, שכר דירה, חשמל, תקשורת, ביטוחים, פירעון הלוואות וכו'.

אין תגובות