Deprecated: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; Translation_Entry has a deprecated constructor in /home/topisytp/dev/milestoneltdcoil/wp-includes/pomo/entry.php on line 14

Deprecated: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; POMO_Reader has a deprecated constructor in /home/topisytp/dev/milestoneltdcoil/wp-includes/pomo/streams.php on line 12

Deprecated: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; POMO_FileReader has a deprecated constructor in /home/topisytp/dev/milestoneltdcoil/wp-includes/pomo/streams.php on line 120

Deprecated: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; POMO_StringReader has a deprecated constructor in /home/topisytp/dev/milestoneltdcoil/wp-includes/pomo/streams.php on line 175

Deprecated: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; POMO_CachedFileReader has a deprecated constructor in /home/topisytp/dev/milestoneltdcoil/wp-includes/pomo/streams.php on line 221

Deprecated: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; POMO_CachedIntFileReader has a deprecated constructor in /home/topisytp/dev/milestoneltdcoil/wp-includes/pomo/streams.php on line 236

Deprecated: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; WP_Widget_Factory has a deprecated constructor in /home/topisytp/dev/milestoneltdcoil/wp-includes/widgets.php on line 544

Deprecated: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; Category_Post_List_widget has a deprecated constructor in /home/topisytp/dev/milestoneltdcoil/wp-content/plugins/category-post-list-widget/category-post-list-widget.php on line 52

Deprecated: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; kgInsertMedia has a deprecated constructor in /home/topisytp/dev/milestoneltdcoil/wp-content/plugins/video-embed-thumbnail-generator/video-embed-thumbnail-generator.php on line 4753

Deprecated: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; add_ckeditor_button has a deprecated constructor in /home/topisytp/dev/milestoneltdcoil/wp-content/plugins/ckeditor-for-wordpress/plugins/nggallery/ckeditor.php on line 11
מיילסטון » ניהול תזרים מזומנים

ניהול תזרים מזומנים

20
יוני
2015
Posted by: miles  /   Category: ליווי פיננסי ממוקד   /   אין תגובות

תזרים המזומנים הינו כל תנועת המזומנים בעסק, כולל תשלומים, תקבולים ומע”מ בסיווג של זמן התשלום או התקבול. ניהול תזרים המזומנים הוא בעל חשיבות מכרעת בהתנהלותו של עסק ומאפשר קבלת תמונה טובה לגבי מצבו של העסק.

תכנון של המהלכים

ניהול תזרים המזומנים מתבצע באמצעות דוח תזרים המזומנים המהווה כלי ניהולי באמצעותו ניתן לבצע תכנון מושכל ונכון של תזרים המזומנים ובהתאם לוודא שהעסק לא ייקלע לקשיי מימון – באמצעות תכנון עסקאות, אשראי וכדומה. דוח תזרים המזומנים כולל את כלל התקבולים והתשלומים הידועים והחזויים, לרבות תקבולים ותשלומים שמועדם עבר אך לא נפרעו או התקבלו בפועל.
הבסיס של ניהול תזרים מזומנים הוא ניהול נכון של תשלומים שהעסק צריך לשלם והוצאות שונות מול תקבולים שמגיעים לעסק מלקוחות וכל גורם הכנסה אחר. באמצעות תזרים המזומנים מתכננים את מועדי התשלומים לספקים וכן את ההשקעות בעסק.

מספר יתרונות בניהול תזרים מזומנים:

•מאפשר לנהל מראש את מצב המזומנים למועדים מסוימים (למשל הערכות למימון ואשראי שתמנע
•תקלות כדוגמת אי כיבוד תשלומים ע"י הבנק).
•התנהלות בטוחה מול הבנק.
•התראה מוקדמת לגבי חריגה צפויה ממסגרת אשראי.
•קבלת החלטה מושכלת לגבי מסגרות אשראי נדרשות.
•מאפשר לבעל העסק שליטה ובקרה על תזרים המזומנים.
•מאפשר קביעת סדרי עדיפויות בניצול עודפי המזומנים.
•מספק מידע חשוב לצורך קבלת החלטות בנושאי מכירות, גביה, אשראי ספקים ולקוחות וכו´.

הדרכה על עריכת דוח תזרים מזומנים כולל הדגמה באקסל (באמצעות camtasia studio).

ניהול תשלומים

לאופן ניהול התשלומים בעסק השפעה משמעותית על תזרים המזומנים של העסק.
על מנת להקל על ניהול התשלומים יש לבצע את התשלומים במועד אחד (או שניים כאשר מדובר בעסק שלו תשלומים רבים) אשר נקבע מראש ולא משתנה (למשל כל התשלומים בכל חודש יבוצעו ב-30 לחודש). הדבר מקל על ניהול תזרים המזומנים החזוי לטווח הקצר באופן שידוע מראש מהו המועד בו יבוצעו התשלומים וזה המועד בו יש לדאוג לקיומם של כספים זמינים לכיסוי תשלומים אלו. כמו כן הדבר מונע התעסקות מיותרת עם ביצוע התשלומים ועם הבנקים במהלך החודש ומרכז התעסקות זו בסמוך למועדי התשלום.
יש לבצע, עד כמה שניתן, הקבלה בין התשלומים לספקים לבין התקבולים שצפויים ממימוש ומכירת הסחורה שנרכשה מאותם ספקים. הדבר מונע היווצרותם של עלויות מימון מיותרות כתוצאה מניצול אשראי בנקאי לצורך גישור על הפערים בין התשלומים לתקבולים.

עלות קבועה ועלות משתנה

עלות קבועה – עלות – בדרך כלל עקיפה – שגודלה אינו משתנה במשך תקופה מסוימת או ביחס להיקף פעילות מסוים. עלות קבועה הולכת וקטנה ביחס לכל יחידה ככל שגדל היקף הייצור. בדרך כלל אלה הוצאות תקורה (כגון שכר דירה, פחת מבנים, משכורת מנהלים וכדומה), להבדיל מעלות משתנה.
עלות משתנה – עלות, בדרך כלל ישירה, שגודלה הכולל תלוי בהיקף הפעילות והיא יכולה להיות גבוהה יותר, או נמוכה יותר, על פי הפעילות המתוכננת. החשובות שבעלויות אלה כוללות: חשמל, בנזין, שכרעבודהוחומרי גלם, אך גם עמלת מכירות, פחת על בסיס תפוקה וכדומה. מדיניות ההמחרה והייצור ורוב שיקולי הזמן הקצר נקבעים תוך התחשבות בעלויות המשתנות בלבד.

ייצור המכסה את העלויות המשתנות ותורם משהו לעלויות הקבועות, הוא ייצור כדאי ויש להוסיף לייצר ולשאוף להתייעלות על מנת לכסות גם את העלויות הקבועות. ייצור אשר אינו מכסה את העלויות המשתנות הכרוכות בו הוא אינו כדאי.

בניתוחי כדאיות לגבי הקמתו של עסק, תחילתו של ייצור מוצר חדש, תמחור של מוצרים וכו' יש לבצע את הניתוח תוך הבחנה בין עלויות קבועות לבין עלויות משתנות על מנת לאפשר תכנון יעיל וכדאי מבחינה כלכלית.

מאת: איתי כהן, רו"ח

אין תגובות